Sąlygos ir taisyklės

TRUMPALAIKĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES

BENDROJI DALIS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Sutartis – tai ši Transporto priemonės nuomos sutartis, kurios sudėtinės dalys yra Specialioji dalis, Bendroji dalis, taip pat Priedai bei Specialiosios sąlygos kartu su visais jų pakeitimais ir papildymais.

1.2. Specialioji dalis – tai Sutarties dalis, kurioje nurodyti Sutarties šalių rekvizitai ir informacija apie Transporto priemonę, taip pat kai kurios Transporto priemonės nuomos sąlygos.

1.3. Sutarties šalys – Nuomotojas ir Nuomininkas.

1.4. Nuomotojas – UAB “Maisto produktų tiekimas” (į/k 304049058, PVM/k LT100009512310, adresas: K. Škirpos g. 3-19, Kaunas).

1.5. Nuomininkas – tai Sutartį pasirašantis juridinis ar fizinis asmuo, kuris Sutarties pagrindu įgyja teisę valdyti ir naudoti Transporto priemonę.

1.6. Transporto priemonė – tai Specialiojoje dalyje nurodytas automobilis, kurį Nuomotojas remiantis Sutartimi perduoda valdyti ir naudoti Nuomininkui.

1.7. Nuomos terminas – tai laiko tarpas nuo Specialiojoje dalyje nustatyto išvykimo laiko iki Specialiojoje dalyje nustatyto Transporto priemonės grąžinimo į nurodytą vietą laiko per kurį Nuomininkas turi teisę naudoti ir valdyti Transporto priemonę.

1.8. Rezervacijos mokestis – pinigų suma, kurią Nuomininkas sumoka rezervuodamas Transporto priemonę.

1.9. Užstatas – tai Specialiojoje dalyje nurodyto dydžio pinigų suma, kuria užtikrinamas tinkamas Sutartyje Nuomininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

 

2. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Rezervacijos mokestį Nuomininkas sumoka Nuomotojui Transporto priemonės rezervacijos momentu ir pasirašant Sutartį Rezervacijos mokestis įskaičiuojamas į Transporto priemonės nuomos kainą. Nuomininkui atsisakius nuomotis Transporto priemonę Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas ir jis laikomas minimalių nuostolių Nuomotojui atlyginimu.

2.2. Užstatą ir užmokestį Nuomininkas sumoka Nuomotojui Sutarties pasirašymo dieną, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

2.3. Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui mokėjimus pervesdamas lėšas į Nuomotojo nurodytą sąskaitą, rezervuodamas šias lėšas banko kortelėje arba grynais pinigais.

 

3.TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDAVIMAS NUOMININKUI

3.1. Nuomotojas privalo turėti vienerių metų vairavimo stažą nuomojantis lengvąjį automobilį, trijų metų vairavimo stažą nuomojantis mikroautobusą.

3.2. Nuomininko ir Nuomotojo Specialiosios dalies pasirašymas laikomas perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti Transporto priemonę Nuomininkui įforminamu.

3.3. Nuomotojas perduoda Nuomininkui techniškai tvarkingą ir tinkamą naudoti pagal paskirtį Transporto priemonę, su pilnu kuro baku, švariu kėbulu bei salonu ir Nuomotojui turi būti grąžinama tokios pačios būklės ir su pilnu kuro baku.

3.4. Kartu su Transporto priemone Nuomotojas perduoda Nuomininkui papildomą įrangą, jei tokia buvo užsakyta. Papildomos įrangos sąrašas ir kainos nurodomi Sutarties Specialiojoje dalyje.

3.5. Nuomotojas ir Nuomininkas pažymi esamus kėbulo ir salono apgadinimus (jei tokių yra), padangų būklę (5vnt) ir susipažįsta su Transporto priemonėje esančių daiktų bei perduodamų dokumentų sąrašu.

3.6. Nuo Transporto priemonės priėmimo momento iki faktiško Transporto priemonės grąžinimo Nuomotojui momento Nuomininkas atsako už Transporto priemonės bei papildomos įrangos (jei tokia buvo išduota) išsaugojimą ir prisiima Transporto priemonės atsitiktinio žuvimo, Transporto priemonės sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar priešlaikinio susidėvėjimo riziką, taip pat atsako už trečiųjų asmenų patirtą žalą bei žalą, kuri atsirado dėl Nuomininko neteisingo ar netinkamo Transporto priemonės naudojimo.

3.7. Nustačius ar paaiškėjus, kad Nuomininkas atsisakė ar delsė priimti Transporto priemonę, jis privalo atlyginti Nuomotojui visus dėl atsisakymo ar delsimo priimti Transporto priemonę patirtus nuostolius bei su tuo susijusias išlaidas. Transporto priemonės atsisakymo iki Nuomos termino, nurodyto Specialiojoje dalyje, pradžios atveju Rezervacijos mokestis paliekamas Nuomotojui kaip minimalių nuostolių Nuomotojui atlyginimas. Jei Nuomotojo patirti nuostoliai viršija Nuomininkui negrąžinto Rezervacijos mokesčio sumą, Nuomininkas privalo kompensuoti šiuos nuostolius.

3.8. Nuomininkui uždelsus ilgiau kaip 2 valandas priimti Transporto priemonę Sutartyje nustatytais terminais ir nepranešus apie pagrįstų priežasčių atsiradimą, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau termino. Tokiu atveju Sutarties pagrindu Nuomininko sumokėtas Rezervacijos mokestis negrąžinamas ir Nuomininkas privalo kompensuoti Nuomotojui jo patirtų nuostolių dalį, viršijančią Nuomininkui negrąžinto Rezervacijos mokesčio sumą.

3.9. Esant svarbioms aplinkybėms, kurios atsirado ne dėl Nuomotojo kaltės, Nuomotojas gali atšaukti Transporto priemonės rezervaciją ir privalo Nuomininkui grąžinti Rezervacijos mokestį.

3.10. Sutarties netinkamo vykdymo atveju Nuomotojas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4. TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMAS

4.1. Transporto priemonė yra išnuomojama (suteikiama valdyti ir naudoti) Nuomininkui Specialiojoje dalyje nustatytam Nuomos terminui. Jei Nuomininkas nori pratęsti Nuomos terminą, jis privalo pranešti Nuomotojui ir gauti Nuomotojo sutikimą dėl Nuomos termino pratęsimo ne vėliau kaip prieš 24 val. iki Nuomos termino pasibaigimo.

4.2. Nuomininkas įsipareigoja neperduoti Transporto priemonės Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims. Vairuoti Transporto priemonę gali tik asmenys nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje. Nuomininkas ir Transporto priemonę vairuojantys asmenys privalo laikytis Kelių eismo taisyklių, naudoti Transporto priemonę tausojančiai, protingai ir rūpestingai, pagal Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje nurodytą paskirtį, palaikyti ją tokios būklės, kokios Transporto priemonė jam buvo perduota, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti Transporto priemonės saugumą: laikyti ją užrakintą, įjungus signalizaciją, nepalikti atidarytų langų, Transporto priemonės salone nepalikti užvedimo raktelių, Transporto priemonės dokumentų, magnetolos panelės (jei tokia yra) ir kitų vertingų daiktų.

4.4. Transporto priemone Nuomininkas gali naudotis tik toje (tose) šalyje (šalyse), kuri (kurios) nurodytos Sutartyje, draudžiama išvažiuoti į užsienio šalį be Nuomotojo raštiško leidimo. Nuomotojas neprisiima atsakomybės už Nuomininko patirtas išlaidas dėl šio Sutarties punkto nesilaikymo.

4.5. Nuomininkas įsipareigoja neviršyti maksimalaus važiavimo Transporto priemone greičio, kuris yra 130km/val.

4.6. Nuomotojui pareikalavus Nuomininkas turi nedelsiant sudaryti sąlygas apžiūrėti Transporto priemonę ir įvertinti jos būklę. Nuomotojas turi teisę į pagrįstų išlaidų kompensavimą Nuomininko sąskaita, jei pastarajam nevykdant Sutarties sąlygų reikėjo patikrinti Transporto priemonės būklę.

4.7. Draudžiama: a) vežti didesnio svorio krovinius, nei nurodyta tech. charakteristikose; b) tempti kitą transporto priemonę; c) dalyvauti lenktynėse, greičio bandymuose; d) vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų; e) vežti daugiau keleivių, nei nurodytas vietų skaičius tech. pase; f) važiuoti nepritaikytais automobiliams keliais; g) vairuoti Transporto priemonę neturint vienerių m. vairavimo stažo; h) vežti gyvūnus tam nepritaikytuose konteineriuose; i) naudoti Transporto priemonę nusikalstamoje veikloje; j) gabenti kontrabandą, ginklus, narkotines, degias ar pavojingas medžiagas ir kitus daiktus, kurių laikymas ir gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus; k) draudžiama pilti žemės ūkiui ir sunkvežimiams skirtą kurą, taip pat ir biokurą.

TRANSPORTO PRIEMONĖJE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKYTI!

 

5. TECHNINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

5.1. Nuomininkas privalo eksploatuoti ir prižiūrėti Transporto priemonę pagal įmonės gamintojos nustatytus standartus ir technines sąlygas, nuolat patikrinti aušinimo skysčio ir variklio alyvos lygį, stebėti prietaisų skydelyje esančius indikatorius, variklio temperatūrą, privalo užtikrinti tinkamą padangų slėgį, naudoti tinkamus ir kokybiškus degalus. Kurą privalu pilti tik degalinėse ir Nuomotojui pareikalavus pateikti pilto kuro pirkimo čekius.

5.2. Pastebėjus Transporto priemonės gedimą arba techninės būklės pablogėjimą, nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui ir žinant, kad tai gali pakenkti Transporto priemonei, jos nebeeksploatuoti. Vykdyti Nuomotojo nurodymus ir tik gavus sutikimą – remontuoti, taip pat pristatyti sąskaitas, pagal kurias Nuomotojas atlygins Nuomininkui išlaidas. Nuomotojas neatsako už nuomos metu atsiradusius naujus mechaninius pažeidimus, defektus bei gamyklinį broką ir dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Nesant galimybės per 48 val. suremontuoti Transporto priemonę, Nuomininkas turi pasirūpinti Transporto priemone ir pateikti Nuomotojui tikslų Transporto priemonės buvimo vietos adresą. Pastaruoju atveju Nuomotojas įsipareigoja pasirūpinti Nuomininko kelionės pratęsimu ar parvykimu.

5.3. Nuomininkas dengia Transporto priemonės remonto ir kitas išlaidas, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios, dėl Nuomininko neprotingo, nerūpestingo ir netinkamo Transporto priemonės naudojimo (pvz.: sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo) bei Nuomininkas turės sumokėti Nuomotojui Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą kainą už kiekvieną parą, kol Transporto priemonė bus suremontuota.

 

6. TRANSPORTO PRIEMONĖS DRAUDIMAS

6.1. Transporto priemonė yra apdrausta: privalomuoju transporto priemonės valdytojo draudimu, galiojančiu ES, EEE šalyse bei Šveicarijoje; transporto priemonių kasko draudimu, galiojančiu visoje geografinėje Europoje.

6.2. Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju, yra: lengviesiems automobiliams – 500 EUR, keleiviniams ir krovininiams mikroautobusams – 800 EUR.

6.3. Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju, jei įvykio kaltininkas Nuomininkas, kai automobilis sugadinamas nepataisomai yra: lengviesiems automobiliams – 1000 EUR, keleiviniams ir krovininiams mikroautobusams – 1500 EUR.

 

7. NELAIMINGI ATSITIKIMAI, AVARIJOS

7.1. Patekus į kelių eismo įvykį būtina: 1)nedelsiant pranešti Nuomotojui, 2)užpildyti eismo įvykio deklaraciją, kai pagal įvykio vietos teisės aktus privalo būti pildoma arba į įvykio vietą iškviesti vietos policiją (7.2. punkte nurodytais atvejais) bei priklausomai nuo įvykio pobūdžio – kitas kompetentingas institucijas ir nepalikti įvykio vietos, negavus policijos leidimo ir pažymos 3)eismo įvykio vietoje neprisiimti nei kaltės, nei atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. 4)nepalikti Transporto priemonės be priežiūros, nepasirūpinus jos saugumu.

7.2. Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui tinkamai užpildytą eismo įvykio deklaracija ir/arba policijos pažymą (kai:1)žala transporto priemonei ≥ 500 EUR; 2)įvykio metu buvo susidurta su gyvūnais; 3)transporto priemonė nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies; 4)eismo įvykio metu buvo sužaloti ar žuvo žmonės; 5)eismo įvykio metu padaryta žala trečiųjų asmenų turtui ir šių asmenų eismo įvykio vietoje nėra; 6)su eismo įvykiu susiję dalyviai nesutaria, dėl eismo įvykio aplinkybių) ir raštišką išsamų vairuotojo paaiškinimą apie įvykio aplinkybes. Nepateikus vieno iš šių dokumentų, visas žalos atlyginimas turi būti padengtas Nuomininko sąskaita.

7.3. Jei įvykio kaltininkas Nuomininkas, jis privalo pats pasirūpinti Transporto priemonės pristatymu į Nuomotojo aikštelę arba padengti Nuomotojo patirtas transportavimo išlaidas.

7.4. Jei draudiminio įvykio žala trečiajai šaliai viršija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą civilinės atsakomybės draudimo sumą, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą.

7.5. Jei Nuomininkas yra įvykio kaltininkas, kai jis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, jei Transporto priemonė buvo konfiskuota, kai Nuomininkas ja gabeno kontrabandą, ginklus ar narkotines medžiagas, visi įvykio nuostoliai (įskaitant negautas Nuomotojo pajamas iki Transporto priemonė bus grąžinta į Nuomotojo aikštelę) turi būti padengti Nuomininko sąskaita.

7.6. Transporto priemonės netekimo atveju ar įvykus nedraudiminiams įvykiams, kai neišmokama visa draudimo išmoka, Nuomininkas privalo sumokėti Transporto priemonės likutinę vertę (kiek jos nepadengia draudimo išmoka) ir skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos.

7.7. Nuomininko nesutikimas su draudimo įmonės atsisakymu išmokėti priklausančią draudimo išmoką, ir po to sekantys ginčai neatleidžia Nuomininko nuo tinkamo šio Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

 

8. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAGYSTĖ

8.1. Vagystės atveju Nuomininkas privalo nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją, pranešti vietos policijai ir pateikti Nuomotojui Transporto priemonės registracijos dokumentus, Transporto priemonės raktus ir apsaugos sistemos pultą (jei toks yra). Neįvykdžius šių sąlygų, kaltu bus laikomas Nuomininkas (iki bus įrodytas jo nekaltumas) ir jis privalės padengti visus su Transporto priemonės vagyste susijusius nuostolius.

8.2. Vagystės atveju Nuomininkas privalo padengti draudimo bendrovės nedengiamą sumą.

 

9. TRANSPORTO PRIEMONĖS GRĄŽINIMAS

9.1. Transporto priemonė turi būti grąžinta iki Sutartyje numatyto termino į sutartą vietą. Vėluojant Transporto priemonę grąžinti daugiau kaip 1 val. – skaičiuojamas mokestis, kuris yra numatytas Sutarties Specialiojoje dalyje, už papildomą parą. Jei Transporto priemonė nėra grąžinama per 24 val. po pasibaigusio Nuomos termino, terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas kreipiasi į policiją, taip pat į saugos tarnybą dėl Transporto priemonės vagystės ir jos suradimo bei sugrąžinimo Nuomotojui. Grąžinus Transporto priemonę ankščiau nei numatyta Sutartyje, pinigai už nuoma nėra grąžinami.

9.2. Transporto priemonė turi būti grąžinama techniškai tvarkinga, kokia buvo nuomos pradžioje, pilnu kuro baku, švari ir tvarkinga. Pastebėti defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Sutarties Specialiojoje dalyje.

9.3. Kilus įtarimui, kad grąžinta Transporto priemonė nėra techniškai tvarkinga, Transporto priemonės neįmanoma apžiūrėti dėl tamsaus paros meto ar oro sąlygų, Nuomotojas pasilieka teisę negrąžinti Nuomininkui užstato, kol Transporto priemonė nebus patikrinta.

9.4. Nenustačius Transporto priemonės defektų, komplektacijos trūkumų ar kitų Sutarties pažeidimų, Nuomininkui grąžinamas jo sumokėtas Užstatas.

 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki visiško ir tinkamo Nuomotojo ir Nuomininko įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties nuostatos dėl Rezervacijos mokesčio negrąžinimo ir nuostolių atlyginimo galioja nuo Transporto priemonės rezervacijos momento. Transporto priemonės rezervacijos momentu Nuomininkas patvirtina, kad yra su jomis susipažinęs.

10.2. Nuomininkas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atlyginti Nuomotojui visas jo patirtas išlaidas ir nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališku Nuomotojo sprendimu anksčiau Nuomos termino pabaigos dėl Sutarties sąlygų nesilaikymo ir netinkamo nuomojamos Transporto priemonės naudojimo.

 

11. NETESYBOS IR BAUDOS

11.1. Už laiku nesumokėtus mokėjimus Nuomininkas įsipareigoja mokėti 10 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti kalendorinę dieną. Delspinigių skaičiavimas pradedamas sekančią dieną po termino pabaigos ir baigiamas Nuomininkui sumokėjus atitinkamas sumas.

11.2. Nuomininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu (įskaitant visus pratęsimus) prisiimti atsakomybę už išsinuomotą ir/arba pakaitinę Transporto priemonę (kaip už savo), susimokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų taisyklių pažeidimu.

11.3. Neužtikrinus Sutarties sąlygų 4.2., 4.6., 4.7., 5.1., 5.2, punktuose numatytų įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo padaryta žala, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 500 EUR baudą.

11.4. Už išvažiavimą į užsienio šalį, jei tai pažeidžia Sutartį Nuomininkas sumoka Nuomotojui 2000 EUR baudą.

11.5. Už pamestą Transporto priemonės raktą Nuomininkas sumoka Nuomotojui 500 EUR baudą + naujo rakto gaminimo kainą + rakto pristatymo Nuomininkui išlaidas;

11.6. Už negrąžintus Transporto priemonės dokumentus: techninį pasą, tech. apžiūros taloną, Lizingo bendrovės įgaliojimą, civilinės atsakomybės draudimo polisą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 200 EUR baudą už kiekvieną prarastą dokumentą. Už pamestus valst. reg. Nr. – 200 EUR baudą.

11.7. Už prarastą sumokėto metinio kelių mokesčio (galioja krovininiams mikroautobusams) lipduką ar šaknelę Nuomininkas sumoka Nuomotojui 1000 EUR baudą.

11.8. Už grąžintą nešvarią Transporto priemonę Nuomininkas sumoka Nuomotojui 20 EUR baudą.

11.9. Už užterštą Transporto priemonės saloną Nuomininkas sumoka Nuomotojui 150 EUR baudą.

11.10. Už grąžintą Transporto priemonę su nepilnu kuro baku Nuomininkas sumoka Nuomotojui 20 EUR baudą + trūkstamo kuro kainą.

11.11. Viršijus maksimalų leistiną 130 km/val. greitį, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 200 EUR baudą.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos bei papildydamos sutartį, sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

12.3. Visi Sutarties šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai pateikiami raštu Sutartyje nurodytais šalių adresais arba kitu adresu, kurį viena Sutarties šalis yra raštu pranešusi kitai Sutarties šaliai.

12.4. Pasikeitus šalių adresams, telefonų ir/ar fakso numeriams, banko ar kitiems šalių rekvizitams, šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoti viena kitą.

12.5. Sutarties šalių atstovai pareiškė, kad pagal šalių veiklą reglamentuojančius įstatymus, įstatus ir kitus juridinių asmenų vidaus aktus, taip pat šalių juridinių asmenų

valdymo organų sprendimus sudaryti šią sutartį ir juridinio asmens tikslus, jie turi visus įgaliojimus pasirašyti šią Sutartį.

12.6. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.7. Nuomininkas patvirtina buvęs tinkamai informuotas ir jam suprantama bei priimtina, kad uždelsus atlikti mokėjimus pagal Sutartį, įsiskolinimo išieškojimas bus perduotas skolas išieškančiai įmonei, taip pat atsitikus 9.1. punkte numatytam atvejui, informacija, reikalinga sėkmingam Transporto priemonės suradimui bei sugrąžinimui Nuomotojui, bus perduota saugos tarnybai. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visas su tuo susijusias išlaidas.

12.8. Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali, ir šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su šia Sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų, taip pat Sutarties 12.7. punkte nustatytas išimtis.

12.9. Šios Sutarties surašyti du vienodą juridinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.